Folkestuen

– et mødested og en kulturbærer

 

folkestue - fra facebook 2I hovedbygningen på Ausumgaard fungerer en folkestue i dag som samlingssted for gårdens folk, og når man ”lytter til brostenene” i gårdspladsen kan man høre, at det især er folkestuen, der rummer meget af stedets DNA – her er et stærkt værdisæt og en tydelig kultur, med afsæt i landbrugets og herregårdens historie.

Den er dog ikke blot bevaret af nostalgi og forkærlighed for traditioner, men fordi den år efter år har vist sig at have stor værdi for gården og medarbejderne.

I Folkestuen mødes alle medarbejdere dagligt omkring fælles måltider og kollegialt samvær. Der er ingen faste pladser på bænken og stolene omkring langbordet – her sidder alle uanset alder, anciennitet, uddannelse, køn osv. tilfældigt placeret skulder ved skulder.

Ausumgaard har efterhånden fået en erfaring med at inkludere folk i arbejdsprøvning, flexjobs og lignende – og selv folk, der havde opgivet håbet om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, har følt en succes ved at være en del af fællesskabet på gården.

En stor del af denne succes kan tilskrives folkestuen, fordi den på en enkel og naturlig måde inkluderer alle i fællesskabet. På denne måde skabes der en gensidig tillid og respekt – og man kommer helt naturligt til at kere sig om hinanden som kollegaer og som medmennesker.

Folkestuen er dermed krumtappen i det daglige liv på Ausumgaard anno 2016, og den rummer et enormt potentiale, hvis elementerne fremadrettet overføres til et kraftcenter for fødevarer.

Tanken er, at Folkestuen skal være en socialøkonomisk enhed, der fungerer som et fysisk, praktisk, kulturelt og værdimæssigt samlingssted – både blandt medarbejdere på stedet, men også for besøgende i kraftcentret.

Her skal alle, uanset stilling, faglighed eller ansættelsesforhold, kunne mødes omkring maden, ligesom det er tilfældet i den nuværende folkestue på gården.

 

 Vi ønsker at etablere en organisation for geoparken, som vil omfatte et partnerskab med producenter og forhandlere af lokale fødevarer, overnatnings- og spisesteder, udbydere af oplevelser, uddannelsesinstitutioner og andre relevante partnere.

Med afsæt i vision og mission for ”Et kraftcenter for fødevarer” kan vi fra geoparkens side se mulige samarbejdsområder indenfor:

Udvikling af Partnerskab for Geopark Vestjylland indenfor fødevarer målrettet producenter, spisesteder og detailforretninger samt webshops.

Events hvor fødevarer fra geoparken indgår med en fortælling om sammenhæng mellem varen og stedet den kommer fra – såkaldt ”terroir”.

Særlige tilbud i forbindelse med European Region of Gastronomy i 2017 og Århus 2017.

Udvikling af oplevelsestilbud, hvor fødevarer, måltider og fortællingen om fødevarerne indgår.

Undervisningstilbud for elever og studerende i alle aldre – både lokale skoler, lejrskoler og aftenskoler samt aktører indenfor turisme og oplevelsesbranchen.

Jeg ser frem til at drøfte mulighederne nærmere og glæder mig til samarbejdet.

Thomas Holst Christensen, Projektleder
Geopark Vestjylland

 

Fælles udfordringer

Ideen om Folkestuen som socialøkonomisk virksomhed, er også opstået, fordi der både på Ausumgaard, men også hos andre både store og små fødevareproducenter, er et behov for at få assistance til at løse forskellige serviceopgaver.

Der er en efterspørgsel efter en fælles enhed, der kan bidrage til opgaver som f.eks. produktion, pakning, salg, distribution og logistik. Samtidig er der generelt i Danmark, og også i de Vestjyske kommuner, en efterspørgsel efter virksomheder, der tager et socialt ansvar og skaber rummelige og inkluderende arbejdspladser.

Det giver mening både menneskeligt og økonomisk for både virksomheden, medarbejderne og samfundet.

Folkestuen skal drives som en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål løse en række serviceopgaver, samtidig med at den skal opfylde forskellige sociale mål og danne rammen om såkaldte ”care-arbejdspladser”, dvs. rummelige arbejdspladser for mennesker, der af den ene eller anden grund befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

På denne måde kommer Folkestuen til på samme tid at have en social værdi, men også en kommerciel effekt – socialøkonomi og sund fornuft bliver til erhvervsfremme.

Folkestuen er derudover vigtig for et kraftcenter for fødevarer, fordi den kan være med til at skabe grundlaget for en helt særlig måde at implementere kulturelle værdier, og så er Folkestuens historiske tradition et helt oplagt grundlag for at arbejde med maddannelse og madkultur både i hverdagen og i forbindelse med produktudvikling, uddannelser, arrangementer og events.

 

Ausumgaard-Historisk-05

IMG_6965-small

Dialog 10-11-2015 - 08

 

Gårdbutik

Der er i Danmark en stigende efterspørgsel efter lokale fødevarer, og ofte er tilgængeligheden af varerne den største udfordring for producenterne. Derfor skal en gårdbutik i kraftcentret naturligvis tilbyde sig som et salgsled for både eksterne og interne producenter, der ønsker at have gavn af det flow af besøgende, der vil blive i kraftcentret.

Gårdbutikken skal ikke være en gaveshop eller et udstillingsvindue – her skal være et stort udvalg af kvalitetsvarer, så forbrugeren rent faktisk får et lokalt alternativ til en stor del af dagligdagens fødevarer. Her skal både lokale forbrugere og turister kunne komme og indkøbe lokale fødevarer i spændende, autentiske rammer.

Kantine

Kraftcentret vil blive en mangfoldig arbejdsplads og derfor er det vigtigt, at den historiske folkestues rolle som samlingssted og kulturbærer, på bedst mulig vis overføres til kraftcentret. Dette gøres ved at indrette en kantine med langborde, ved at skabe traditioner for fælles måltider og med små virkemidler at påvirke vaner og kulturen omkring de daglige måltider. Her vil alle dem, der har en daglig gang i kraftcentret sidde tilfældigt placeret, skulder ved skulder uanset om man er elev, landbrugsmedarbejder, kok, konceptudvikler eller direktør.

Café, restaurant, catering

Rent fysisk skal Folkestuen indrettes, så den både rummer den daglige kantinefunktion, men samtidig også kan være rammen om besøg af enkeltpersoner, familier eller grupper, der gerne vil spise et måltid på gården. Derudover skal Folkestuen kunne lejes ud til selskaber, konferencer og lignende, hvor der er behov for at bespise større forsamlinger. På sigt skal Folkestuen også kunne tilbyde at levere mad ud af huset.

Distribution/engros

For små, lokale fødevareproducenter er distribution af varer en af de helt store udfordringer i forhold til at skabe en bæredygtig produktion – både økonomisk og miljømæssigt. Derfor er der en efterspørgsel efter en virksomhed, der uden at have økonomisk gevinst som målsætning, kan bidrage til en fælles løsning i forhold til logistiske og distributionsmæssige udfordringer. Folkestuen vil kunne bidrage som en fysisk opsamlings- og distributionscentral for varer, der enten er produceret eller forædlet på Ausumgaard, eller som på anden måde har status af at være et lokalt kvalitetsprodukt. Herfra vil varerne kunne distribueres til enten restauranter, detailbutikker eller private slutkunder.

 

 Holstebro og Struer Kommuner vil med denne interesseerklæring gerne støtte op om herregården Ausumgaards planer med projektet ”Kraftcenter Ausumgaard”.

Begge kommuner har en erhvervsmæssig styrkeposition inden for fødevareområdet – og som kommuner ser vi projektet på Ausumgaard, som muligheden for at skabe et ”Kraftcenter” for fødevareerhverv i vores område, der er i tråd med og fint supplerer de øvrige aktiviteter i området.

Muligheden for at skabe et inspirerende netværk fokuseret omkring hele fødevareerhvervets værdikæde er i projektet på Ausumgaard nytænkt, da det bygger på: kommerciel produktion, uddannelse, udvikling, kulturværdier, oplevelsesøkonomi og ikke mindst en stærk CSR profil på det menneskelige område.

Som kommuner ser vi helt klart interesse i at bakke op om projektet, da der er flere elementer i projektet som er centrale for dagsordenen i vores område og projektets aktiviteter og produkter er noget som vi konkret efterspørger.

Ausumgaard har en central og meget synlig placering på vores egn og det, sammenholdt med at Ausumgaard tidligere har arbejdet med større projekter i lokalområdet, gør at vi tror på, at Ausumgaard vil være et godt fundament for, at rejse et ”Fyrtårn”, som kan bidrage med opmærksomhed udover Vestjyllands grænser.

Borgmestrene
Struer og Holstebro Kommuner

 

Messer og markeder

Ausumgaard har siden 2009 haft erfaring med at afholde messer, markeder og arrangementer – lige fra de små, intime med 15-20 deltagere, over mellemstore med 50-200 gæster og til de helt store begivenheder med 5-7.000 besøgende.

Disse arrangementer vil fortsat være en vigtig del af årets gang på gården, der vil få stor betydning for kraftcentrets lejere, der på udvalgte dage får muligheden for at komme i direkte kontakt med tusindvis af interesserede forbrugere.

Kraftcentret vil i fremtiden danne rammerne om disse begivenheder, og Folkestuen vil bidrage til at løse størstedelen af de praktiske opgaver, der er i den forbindelse.

Ofte har mindre fødevareproducenter ikke ressourcer til at repræsentere deres virksomhed og produkter til alle de arrangementer, de ønsker. Derfor vil Folkestuen også kunne tilbyde kraftcentrets lejere at fungere som repræsentant ved eksterne arrangementer – f.eks. markeder og messer, der afholdes andetsteds.

Diverse praktiske opgaver

I kraftcentret vil der blive behov for at få løst mange forskelligartede opgaver, og Folkestuen vil derfor have en varieret stab, der kan bidrage med personaleressourcer til andre virksomheder – f.eks. i form af faste eller midlertidige medhjælpere til pakkearbejde, lagerarbejde, rengøring og lignende.

På sigt vil Folkestuen måske endda kunne fungere som ressourcebureau for virksomheder uden for kraftcentret.

 

Ausumgaard-Foraarsmesse-22

Kultur-02

Public-01

 

Forbindelse, formidling og kultur

På flere områder vil Folkestuen blive et forbindelsesled og formidlingsenhed. Det er i Folkestuen, at forbruger og producent kan mødes. Enten via caféen og gårdbutikken eller gennem mere eller mindre formelle aktiviteter hvor man søger brugerinddragelse. Det kan være kurser og ”hands on” oplevelser for forbrugere eller et formelt testpanel, som bidrager med meninger til produktudvikling. Denne interaktion kan muliggøre et helt specielt niveau af formidling og kommunikation mellem de to parter.

Folkestuen vil også kunne indgå i samarbejde med andre kulturinstitutioner i lokalområdet. På nuværende tidspunkt findes samarbejder med museer omkring formidling af lokalhistorie og herregårdens rolle, samt et indledende samarbejde med projektet Geopark Vestjylland. Disse samarbejder videreføres og udbygges. Samtidig har Folkestuen mulighed for at indgå i nye og flere samarbejder – med henblik på, at det kommer hele området til gavn. Hele det midt- og vestjyske område har et spændende udbud af kunst og kultur, musik, dans og teater og Folkestuen vil kunne indgå i mange forskellige samarbejder – både ”ude” og i egne og kraftcentrets lokaler.

Det vil også være Folkestuen som kan indgå i andre samfundsopgaver og –projekter i lokalområdet. Aktuelt ligger en forespørgsel om samarbejde med et nyligt etableret byhave med nytteplanter og en tilhørende café i et belastet boligområde i Holstebro. Her vil der være gode muligheder for samarbejde og synergier. Der kan også være tale om at engagere sig i forbindelse med markedsdage eller være de lokale producenters fødevaretilbud på en festival.

Socialøkonomi og frivillighed

Folkestuen skal fungere som en selvejende og socialøkonomisk virksomhed, der er organiseret på en måde, så man skaber grobunden for en høj grad af medejerskab – både hos virksomheder og private. Dette skal ske via en form for medlemsskaber og crowdfunding. Folkestuens sociale formål skal være så udtalt, at alle kan se, hvilken værdi den skaber – både for medarbejdere, arbejdspladser og for lokalområdet i det hele taget.

Ausumgaard har gennem de seneste år oparbejdet en tradition for at involvere lokalområdet og frivillige i forbindelse med forskellige arrangementer. Dette har vist sin værdi i form af et øget fællesskab omkring en opbakning til gårdens aktiviteter og virke generelt. Disse aktiviteter tænkes udvidet i forbindelse med etableringen af Folkestuen som socialøkonomisk virksomhed.

Ausumgaard ønsker sammen med kraftcentret og Folkestuen at være et samlingssted og fast holdepunkt for lokalsamfundet og for foreninger af forskellig art.

 

 Ausumgaard Kraftcenter – Bedre fødevarer, stærke uddannelser og kulinariske oplevelser.

En bærende del af vores madkultur spejles i de lokale madkultur- og innovationshuse, der samler aktører, der beskæftiger sig med mange aspekter af mad og fokusere på flere målgrupper for at skabe samfundsmæssig værdi med mad som motor.

De lokale initiativer er med til at sikre lokal stolthed og branding af de regionale fødevarer.

De kan sikre afsættet for produktudvikling, fordi de skaber rum for at producenter, videnspersoner og forbrugere mødes.

Og de kan bidrage med lokale løsninger på den evige udfordring med logistikken fra jord til bord omkring de lokale varer, som forbrugerne i højere og højere grad efterspørger.

De lokale initiativer er afgørende for at vi får udviklet talentmassen og sikrer synlighed om karrieremuligheder inden for branchen – det som sker bedst ved at invitere erhverv, uddannelsessteder og (kommende) studerende med om samme bord.

Derfor ser vi flere og flere lokale madkulturhuse. Det er en spændende udvikling, som vi fra Madkulturens side ser et stort potentiale i.

Judith Kyst, Direktør
Madkulturen

 

Har du ideer eller spørgsmål til Folkestuen, aktiviteter der kan have sit tilhørsforhold her eller på en eller anden måde samarbejde med den? Eller kunne du tænke dig at arbejde i Folkestuen – enten som ansat på den ene eller anden måde, eller som frivillig tilknyttet en socialøkonomisk virksomhed der tjener et godt formål i vores lokalområde?

Kontakt os endelig lige her, med ideer, forespørgsler, ris og ros!

 

Det siges der…

  • Kraftcenterets tanke om at skabe en smeltedigel hvor både praksis, teori og viden er repræsenteret inden for forskellige fødevaregrene og i hele værdikæden er en meget nytænkt ide.

    Jan Mousing; Adm. direktør, SEGES

Nyeste i netværket…

Kraftcenterets Banebrydere…

Udviklingsfasens samarbejdspartnere…

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Følg med her

Til toppen