Koncept og organisering

– få tingene til at ske!

 

Fødevarezoner

Ønsket om fleksible ”madværksteder” er det altoverskyggende tema i kraftcentret. At imødekomme de vidt forskellige og til stadighed foranderlige behov, er det vigtigste mål. Derfor skal det administrative koncept være fleksibelt og dynamisk, for ikke at blive hæmmende.

De fleksible værksteder indrettes, så de kan opdeles i selvstændige zoner eller bruges i sammenhæng. Hver zone anses for en selvstændig enhed, der kan bookes/lejes. Ønskes mere plads bookes to eller flere tilstødende zoner.

Døgnet opdeles i fire tidsrum, eller timeslots, på fem til otte timer. Når der bookes én eller flere zoner angives samtidig hvilket eller hvilke timeslots der ønskes.

Da hele kraftcentret bygger på samarbejde og fællesskab, er der lavet en model hvor det er til alles fordel, jo mere aktivitet og jo flere zoner/timeslots, der lejes ud. Samtidig med at der udlejes mere, vil der være en større udfordring i at få logistik til at gå op, men dette kompenseres med en øget mulighed for samarbejde med andre lejere samt en mere attraktiv pris. Samtidig belønnes lejere også ud fra eget aktivitetsniveau.

Der er altså tale om en model, hvor der både er en individuel og en kollektiv kvantumsrabat.

Administrationen vil foregå i Kraftcenter A/S, og målet er at etablere en digital platform, som booking og betaling eller fakturering kan ske ud fra. Dette skal ske for at minimere de administrative behov og omkostninger, men også sikre den størst mulige fleksibilitet, da virksomheder selv kan se ledige zoner og slots, og booke dem døgnet rundt.

Ved booking af en zone vil der blive accepteret en tidsbegrænset erhvervslejeaftale samt gældende forpligtelser i forhold til generel fødevarelovgivning samt kraftcentrets regelsæt for brug, ansvar og rengøring af de lejede forhold, herunder en række forhold i relation til fødevaresikkerhed og egenkontrolprogrammer.

 

DLG ser projektet ”Fremtidens Ausumgaard” som et interessant projekt som vil kunne danne grundlag for netværk og konkrete samarbejder på tværs af brancher og værdikæder. Netop et initiativ som dette mener vi, der er grundlag og behov for, da det samler værdikæden på en konkret og anvendelig måde.

Ideen om at lave et kraftcenter hvor ”jord til bord” tankegangen kombineres med et stærkt kommercielt fokus og sociale værdier stemmer godt overens med DLG. Samtidig er fokus på kvalitet og en stærk værditilvækst i hele værdikæden, med baggrund i innovation også nogle af vores vigtigste parametre i udvikling af vores DLG Food forretningsområde.

Vi ser helt klart DLG som en mulig samarbejdspartner i projektet og vurderer at der kan skabes gensidige værdier i et sådan samarbejde. Potentialet ligger både i fødevareudvikling men også i høj grad i distribution og mulig eksport, hvor DLG har et godt netværk og god position i form af en stærk international tilstedeværelse.

Når projektet skydes i gang ønsker DLG en tæt dialog om hvordan et samarbejde kan udvikles, og hvad DLG kan bidrage med i forhold til processen, for at få det bedst mulige grundlag for et stærkt kraftcenter.

Henrik Jensen
DLG

 

Ganglinje

SortSlagtegang

Konference

 

Kontorfaciliteter

På 1. sal etableres en række administrative faciliteter. Der skal være pladser til flere former for administration – fra den selvstændige producent, som kun sidder på kontoret et par eftermiddage om ugen, til virksomheder med faste kontorarbejdspladser i kraftcentret. Modellen for udlejning af kontorfaciliteter er derfor lavet med tre forskellige lejemuligheder.

 • Faste kontorpladser
 • Abonnement 1 (9 – 18 timer / uge)
 • Abonnement 2 (0 – 9 timer / uge)

Kontorpladserne til abonnementslejere bliver kortlagt, således at risikoen for sammenfald af behov minimeres.

Selvom der er tale om en abonnementsordning, vil det så vidt muligt være en fast kontorplads man bruger. Det giver flere abonnenter af samme kontorplads mulighed for selv at koordinere ved særlige behov.

Indeholdt i både fast leje af en kontorplads og et kontorpladsabonnement vil være adgang til de gængse faciliteter som forventes i et kontorhotel; Hæve/sænkebrod, kontorstol, internet/netværk, print, kopi, scan, mødefaciliteter og rengøring samt mulighed for frokostordning og fælles reception.

Møde- og konferencefaciliteter

Kraftcentrets møde- og konferencefaciliteter vil blive tilgængelige for både interne og eksterne interessenter. Sammen med Folkestuen vil der blive udbudt pakkeløsninger på halv- og heldagsarrangementer med forskellige muligheder for forplejning.

Netværksmedlemmer vil have fordele i forhold til pris, men også bedre adgang til at se ledighed lokaler og mulighed for selv at booke. Samtidig vil netværksmedlemmer og lejere have lettere adgang til medbestemmelse af menuer, indretning og eventuelle faciliteter som inddrages.

 

Organisationen bag

Ausumgaard er ophav for ideen og konceptet om et kraftcenter for fødevarer. I størstedelen af projektforløbet har det være interne kræfter som har udviklet og drevet projektet.

Til den seneste del af udviklingsfasen har der været etableret en styregruppe eller “advisory board” og der har været inddraget arkitekter til rådgivning og udarbejdelse af en lang række materialer.

Se personerne bag nederst på siden.

 

 

Kraftcentrets organisering

Nedenfor er optegnet den struktur det kommende kraftcenter skal arbejde indenfor. Alle aftaler og økonomiske transaktioner mellem de forskellige selskaber vil foregå via regulære erhvervslejeaftaler.

Baggrunden for opdelingen er i høj grad at kunne sikre en gennemsigtighed i ejerskab, aftaler og økonomiske henseender.

Kraftcentret vil søge finansiering hos både offentlige instanser, private og offentlige fonde samt investorer. Alle finansieringspartnere skal kunne føle sig trygge ved at et beløb ikke havner i en anden virksomhed eller til et andet formål end tiltænkt. Derfor en klar opdeling, simple transaktionsformer og stor gennemsigtighed.

 

Organisering-s84
 

Ausumgaard

Sammen med bygningsrelevante interessenter renoverer Ausumgaard de tidligere driftsbygninger, isolerer og etablerer basisinstallationer til el og vvs. Bygningerne lejes ud til kraftcentrets forening via en langsigtet erhvervslejekontrakt. Kontrakten omfatter også brugsret af visse arealer omkring gården, parkeringspladser og vej, samt forhåndsret til den bygningsmasse, som ikke er omfattet af den første etape.

Kraftcentrets Forening

Det overordnede formål for foreningen vil være at bidrage til de bedst mulige rammer og faciliteter for et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard. På sigt vil der være mulighed for et bredere defineret formål, hvor der arbejdes for fødevarer og fødevarerelaterede aktiviteter og udvikling til gavn for det midt- og vestjyske område.

Foreningen vil søge eksterne midler til at klargøre de lejede lokaler til fødevareproduktion, installationer, udstyr og inventar. Herunder vil der også søges samarbejde med leverandører om fælles løsninger som kan være af kommerciel interesse for begge parter. Hele projektet lejes ud som mere eller mindre nøglefærdig løsning til Kraftcenter A/S.

Der vil i foreningen også kunne søges midler til aktiviteter og projekter som kan have en positiv betydning for kraftcentrets udvikling eller drift.

Kraftcenter A/S

Selskabet etableres med ønske om en bred ejerkreds, hvor alle har et langsigtet fokus. Økonomien i kraftcentret geares ikke til et kortsigtet afkast, men til at sikre en stabil og langsigtet udvikling. Ausumgaard forventer at være en væsentlig men ikke bestemmende aktionær i ejerkredsen. Organisationen vil bestå af en ledelse, administrative medarbejdere, event- og projektmedarbejdere og en bestyrelse jf. gældende lovgivning.

Kraftcenter A/S vil i høj grad få karakter af et iværksætterselskab, da modellen for udlejning af faciliteter er en stor del af den grundlæggende ide med et kraftcenter for fødevarer.

Udlejningen sker efter en model, der afspejler den store fleksibilitet, som hele huset er bygget med henblik på. Modellen afspejler samtidig også diversiteten i lejerne og de vidt forskellige behov disse har. Den eneste mindre fleksible enhed der findes i huset, udlejes til Folkestuen. Denne er derfor også eneste lejer som anvender en ganske traditionel erhvervslejekontrakt.

Ud over udlejningsaktiviteter, findes en bred kontaktflade til en lang række samarbejdspartnere, for på bedst mulig måde at kunne hjælpe og servicere virksomhederne i kraftcentret eller netværket omkring. Det drejer sig om videninstitutioner, iværksætter- og virksomhedsrådgivning, andre netværk, offentlige ressourcer og andre private aktører indenfor eller relaterende til fødevareerhvervet.

Som følge af den brede kontaktflade dannes der næsten automatisk en form for netværk. Dette netværk skal formaliseres og gøres kommercielt med medlemskontingent og visse fordele og muligheder i medlemsskabet. Her tænkes også et dynamisk underliggende niveau af emnespecifikke netværk og erfa-grupper, som kan etableres, omstruktureres og evt. nedlægges i takt med udvikling og behov.

Læs mere om netværk her.

Med kraftcentret i en central rolle i forbindelse med netværk og erfa-grupper vil Kraftcenter A/S også være katalysator på at tiltrække og i enkelte tilfælde bidrage til udførelsen af større projekter, arrangere kurser og seminarer i samarbejde med relevante aktører og i bred forstand fungere som bindeled mellem de mange parter i netværket.

Folkestuen

Folkestuen etableres som en socialøkonomisk selvejende enhed. De overordnede formål i forhold til den sociale profil vil være at skabe rummelige arbejdspladser for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Ledelsen i Folkestuen vil være en fast ansat ledelse med ansvar for aktiviteter og medarbejdere. Det vil også være ledelsens rolle i samråd med en bestyrelse, at sikre udvikling til gavn for både et kraftcenter som helhed, lokalområdet og ikke mindst de ansatte med en social profil. Ud over en ledelse vil der være områdeansvarlige fuldtidsansatte og naturligvis et antal ansatte med en social profil.

Folkestuens rolle i et kraftcenter vil være en serviceenhed på en række områder. Herudover vil Folkestuen være en fleksibel ressourceenhed for både lejere i kraftcentret og lokale fødevarevirksomheder.

Generelt vil det være Folkestuen, som er den primære aktør, når det drejer sig om publikumsrettede aktiviteter. Gennem de mange aktiviteter får Folkestuen en form for samfundsøkonomisk rolle – nemlig som en lille erhvervsfremmende enhed, der gennem sin ageren kan bidrage til vækst i det lokale fødevareerhverv.

Læs mere om Folkestuen her.

 

I den vestlige del af Region Midtjylland arbejdes der allerede succesfuldt med forskellige former for socialøkonomisk virksomhed under blandt andet ”Code of Care”, som arbejder på at skabe organisatoriske rammer og grundlæggende vilkår, som kan rumme den menneskelige, faglige og forretningsmæssige mangfoldighed. For på den måde at bidrage til at skabe produkter, aktiviteter eller andre former for ydelser, som omverden i stigende grad vil efterspørge.

Både danske og internationale studier viser, at food innovation centre, som Ausumgaards kraftcenter for fødevarer, genererer både økonomisk vækst og jobvækst, når der skabes miljøer, hvor der er gode muligheder for etablering af:

– startups og opskalering af mindre virksomheder med vækstpotentiale

– samarbejder i netværk

– samarbejder i hele værdikæden fra primærproducent til forbruger

Hvis vi sammenligner os selv med andre lande, skal en stor del af vækstpotentialet findes rundt omkring i landet og ikke primært i de store byer.

Hovedparten af de små og mellemstore lokale fødevareproducenter findes allerede ude i landdistrikterne, hvor der også typisk er en meget tættere kontakt og dialog med kunderne.

Både regionalt, og især i den vestlige del af Region Midtjylland, er fødevareproduktionen en styrkeposition. Det er både i det primære erhverv, forarbejdning og i de relaterede erhverv.

På Ausumgaard vil der blive samarbejdet i hele værdikæden med både små og store virksomheder.

Hos VIFU ser vi mange gode innovations- og vækstmuligheder for områdets fødevare- og oplevelsesaktører, når der på Ausumgaard skabes et food innovation center med moderne faciliteter til fødevareproduktion i mindre skala.

Her kan både nye og etablerede fødevareproducenter mødes, netværke, udvikle og producere højkvalitets- og sundhedsfremmende fødevarer.

Kraftcentret bliver et samlingssted for madentusiaster og danske og internationale besøgende, der ønsker at komme lidt tættere på fødevarerne.

Kraftcentret er et privat initiativ, som udspringer af et behov hos erhvervet og byder på store muligheder for samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelses-institutioner og offentlige aktører.

Vi ser kraftcentret som en del af et rigtigt stærkt erhvervsinitiativ for området, hvor de 7 kommuner, som har etableret Business Region MidtVest og områdets fødevare- og oplevelsesaktører kan samarbejde omkring udvikling på fødevareområdet.

VIFU glæder sig til, også fremadrettet, at kunne bidrage med den regionale, nationale og internationale viden vi har gennem vore partnere samt til at fortsætte samarbejdet med kraftcentret på Ausumgaard.

Dorte Storper, Direktør
ViFU, Videncenter for fødevareudvikling

 

Kraftcentrets lejere

”Ilden skal brænde det rigtige sted”. Og hermed er der ment den ild, som brænder hos nogle personer. Derfor er det også selvstændige erhvervsdrivende, som lejer sig ind i faciliteter hos kraftcentret.

Produkterne de udvikler og producerer er for egen forretning, under eget brand og til egen indtægt. Kraftcentrets faciliteter, her under tilbudet om afsætning via Folkestuen, er netop tilbud, som lejerne kan benytte sig af, ud fra den enkelte virksomheds behov. Der er ingen klausuler eller eksklusiv-rettigheder forbundet med at etablere sig eller benytte sig af faciliteter og tilbud.

Kraftcentrets lejere arbejder som nævnt under frie markedskræfter. Det gælder også, når der vælges et eller flere fokus i forhold til produkt-
egenskaber og –kvalitet. Det står lejerne frit for om fokus er en unik forædling, dyrevelfærd, økologi eller noget helt fjerde, som er det vigtige parameter. Kraftcentret er platformen, faciliteterne, rammerne. Forbrugeren er ”smagsdommeren”.

 

 

Kraftcenter teamet

Styregruppen

 • Søren Madsen
  Søren Madsen
  Styregruppe medlem

  m3 Manager; Agro Food Park, Skejby

 • Svend Ørgaard
  Svend Ørgaard
  Styregruppe medlem

  Tidl. Direktør; Uddannelsescenter Holstebro

 • Otto Lægaard
  Otto Lægaard
  Funding konsulent og Styregruppe medlem

  Selvstændig virksomhedsrådgiver

Rådgivere

 • Otto Lægaard
  Otto Lægaard
  Funding konsulent og Styregruppe medlem

  Selvstændig virksomhedsrådgiver

 • Per B. Clausen
  Per B. Clausen
  Arkitekt MAA, Bygherrerådgiver

  Arkitekt, MAA & Ejer; Møller Nielsens Tegnestue, Struer

 • Jens Andrew Baumann
  Jens Andrew Baumann
  Arkitekt MAA, Totalrådgiver

  Arkitekt MAA og Partner; Erik Einar Holms Tegnestue & Baumann, Boe-Whitehorn Arkitekter

Det siges der…

 • Kraftcentret har en stærk idé og gode samarbejdspartnere, som lokalområdet og regionen som helhed vil kunne drage stor nytte af, når potentialet bliver forløst.

  Bent Hansen; Regionsrådsformand, Region Midtjylland

Nyeste i netværket…

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Følg med her

Til toppen